arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

GMR Statuut

 

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Sarkon te Den Helder.
Preambule: Het bestuur van Stichting Sarkon en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende 19 scholen:

r.k.b.s. St. Joseph Burgerbrug, r.k.b.s H. Henricus Hippolytushoef,
r.k.b.s. St. Jan Breezand, r.k.b.s De Windwijzer Den Helder,
r.k.b.s. Don Bosco Wieringerwerf, r.k.b.s. De Vogelweid Schagen,
r.k.b.s. De Drietand Den Helder, r.k.b.s. Titus Brandsma Middenmeer,
r.k.b.s. St. Aloysius Schagen, r.k.b.s. De Rank Schagen,
r.k.b.s. De Vlieberg Den Helder, r.k.b.s De Hofstee Julianadorp,
r.k.b.s. De Spoorbuurt Anna Paulowna, r.k.b.s St. Jozef ‘t Zand,
i.c.b.s. De Trimaran Den Helder, i.c.b.s. De Kameleon Julianadorp,
r.k.b.s Sint Jozef Den Burg Texel, r.k.b.s De Marinx Nieuwe Niedorp,
r.k.b.s. St. Antonius Nieuwe Niedorp.

hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.
Het bestuur en de GMR leggen hierbij hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen, zoals hierna vermeld.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met dit medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschaps-statuut gaat in op 1 augustus 2007.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1: Begripsbepalingen.
a. Wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stbl 2006, 658),
b. Bevoegd gezag: Stichting Sarkon,
c. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
d. MR: de medezeggenschapsraad van een school,
e. organisatie: de gehele onderwijsinstelling (bestuur, directie en scholen),
f. geleding: de gezamenlijke leden in de GMR, behorende tot de groep personeel of de groep ouders,
g. statuut: het medezeggenschapsstatuut.
Artikel 2: Aard en Werkingsduur.
1. Het statuut treedt in werking op 01-08-2007 en heeft een werkingsduur tot 1 december 2009.
2. 2 maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen treden de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.
3. Bevoegd gezag en GMR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het verloop van genoemde termijn.
4. Een voorstel van het bevoegd gezag tot wijziging van het statuut behoeft de instemming van tweederde meerderheid van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3: Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad.
1. Bij Stichting Sarkon is een GMR ingesteld.
2. De GMR bestaat uit:
8 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen en 8 leden gekozen door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen.
3. Om de evenredige verhouding te waarborgen tussen leerkrachten en ouders zal voor iedere medezeggenschapsraad een vaste periode benoemd worden waarvoor de medezeggenschapsraad of een afvaardiging ten behoeve van de oudergeleding of personeelsgeleding kan afvaardigen.  Hiervoor wordt een rooster vastgesteld waarbinnen sprake is van roulatie (zie bijlage). Mocht binnen de afvaardigingsperiode een lid opzeggen, dan dient er een voordracht te komen vanuit dezelfde geleding voor de duur van de resterende periode.
4. Namens het bevoegd gezag voert de stafmedewerker pz/f besprekingen met de GMR of met een geleding van de GMR.
5. Indien er sprake is van belangenverstrengeling/conflict kan deze persoon op diens verzoek van zijn/haar taak worden ontheven.
6. Op dat moment zal de algemeen directeur van de Stichting de besprekingen met de GMR of met een geleding van de GMR overnemen.

Artikel 3.1: Medezeggenschapsraad.
1. Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden.
2. Deze raad wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de desbetreffende school gekozen.
3. Het reglement van de raad bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden.

 

Hoofdstuk 3 Informatievoorziening.

Artikel 4: Informatie van het bevoegd gezag aan de (G)MR.
1. Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk ten minste de volgende informatie aan de (G)MR:
a. De begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
b. Aan het begin van het schooljaar de gegevens met betrekking tot:
• De samenstelling van het bevoegd gezag;
• De organisatie binnen de school;
• Het managementstatuut;
• De hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
c. Voor 1 mei: de berekening die ten grondslag ligt aan de overheidssubsidie.
d. Door 1 juli: het jaarverslag van de organisatie.
2. Tijdig ontvangt de (G)medezeggenschapsraad, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Daartoe behoren in ieder geval:
• De uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
• Elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.
3. Voorts ontvangen de (G)MR tijdig, al dan niet gevraagd alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
4. De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van de (G)MR een redelijke tijd voor de vergadering kennis kunnen nemen van de stukken, en zonodig deskundigen kunnen raadplegen.
5. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de GMR, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de GMR aangeboden.

Artikel 5: Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft.
1. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking aan de (G)MR.
2. Alle verkregen informatie is in principe openbaar.

Artikel 6: Wijze waarop de (G)MR informatie verstrekt en ontvangt.
1. De (G)MR en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel binnen 14 werkdagen na de vergadering over hetgeen er is besproken in de (G)MR of in het overleg met het bevoegd gezag.
2. De vergaderingen van de (G)MR zijn in principe openbaar.
3. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt, waar mogelijk en wenselijk eveneens langs digitale weg.
Artikel 7: Communicatie binnen de organisatie.
1. De medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en de geledingen van de raden, informeren elkaar ongevraagd en volledig en helder over hun standpunten, werkwijzen en procedure afspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van bijeenkomsten worden, zonodig onder voorbehoud van goedkeuring, direct verspreid.
2. Op verzoek van een van de raden als bedoeld in het eerste lid verstrekt een raad direct alle en volledige informatie over bepaalde aangelegenheden, voor zover deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.
3. De informatie wordt indien mogelijk op de website van Stg. Sarkon geplaatst. De GMR leden worden per mail geïnformeerd als er nieuwe informatie op de website is geplaatst. Van de GMR leden wordt verwacht dat hij/zij de leden van de MR hierover informeert, bij voorkeur per mail.
4. Indien de wijze van informatieverstrekking zie artikel 7 lid 3 niet mogelijk is, wordt de informatie schriftelijk verstrekt, waarbij er maximaal gebruikt wordt gemaakt van e-mail.
5. Jaarlijks wordt de communicatie tussen de raden onderling geëvalueerd.

 

Hoofdstuk 4 Faciliteiten

Artikel 8: Faciliteiten afgesproken in onderling overleg.
1. De (G)MR kan gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag beschikt en die de (G)MR redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van bijwonen van vergaderingen van de (G)MR zelf, worden gedragen door het bevoegd gezag. Onder deze activiteiten worden mede begrepen:
• Scholing van de leden van de (G)MR;
• Het inhuren van deskundigen;
• Het voeren van rechtsgedingen;
• Het informeren en raadplegen van de achterban.
Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van het activiteitenplan of het concrete voornemen van de GMR en een begroting van de te verwachten kosten binnen de planning en control cyclus van het bevoegd gezag.
3. De personeelsleden in de GMR hebben vrijstelling van hun reguliere taken voor 100 uur, tot uitdrukking komend in het taakbeleid.
4. Ten aanzien van de faciliteiten voor de ouderleden zijn de volgende afspraken gemaakt:
• Vergoeding van de gemaakte reiskosten op basis van het bestuursbeleid.
• Vergoedingen van scholingskosten/congressen etc.
• Presentiegeld ad € 150,- per schooljaar.