arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Kanjertraining

 

 

Op de Sint Josephschool wordt in alle groepen Kanjertraining gegeven door gecertificeerde leerkrachten. We leggen graag uit wat de Kanjertraining inhoudt.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klasgoed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De volgende doelen worden nagestreefd:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten
  en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

 

 

De bovenstaande doelen passen precies bij de visie en waarden van de Sint Josephschool

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede?
Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. In samenwerking met ouders en de leerkrachten gaan we inhoud geven aan onderstaande thema’s.

Thema’s voor de kinderen

 • Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf.
 • Gevoelens wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellenen antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid.
  Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Thema’s voor de ouders

Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:

 • Ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
 • Ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Thema’s voor de leerkrachten


Dezelfde als die voor de kinderen en de ouders. Met dit aanvullende verschil:

 • Hoe de ouders erbij te betrekken.
 • Kanjer Volg en Advies Systeem (KanVAS).
 • Verschillende perspectieven in de aanpak van pesterijen.
 • Wet Burgerschap en Sociale Integratie

 

Twee werelden


De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen
elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen.
De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.
 

De Kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren.  Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de ander.